Deze nieuwsbrief is voor alle communicatieadviseurs en waterprofessionals van de partners die samen Ons Water tot een succes maken.

 
   

Water, water en nog eens water


Dit is de eerste nieuwsbrief van Ons Water. Deze nieuwsbrief is een van de manieren om jullie in tekst en beeld bij te praten over wat er met Ons Water gebeurt en wat je aan Ons Water hebt. September was een watermaand. De nieuwe website onswater.nl is gelanceerd, de deltabeslissingen zijn gepresenteerd. Ons Water is op de Dag van de Dijk regionaal gestart in Limburg en de website overstroomik.nl is publiek gemaakt bij de proefsluiting van de Maeslantkering. Deze week staat een advertentie in alle huis-aan-huisbladen. Ons Water is overal.
   
   

Moodfilm Ons WaterMoodfilm Ons Water

Het verhaal van Ons Water
 
Wij zijn onlosmakelijk verbonden met het water. We danken onze welvaart aan de ligging tussen de zee en de grote rivieren. We hebben onze bescherming goed geregeld. En we hebben schoon water, uit de kraan en om in te zwemmen. Maar het werk aan ons water is nooit af. We zijn kwetsbaar. Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, terwijl de bodem blijft dalen. Er komen meer periodes van droogte, of juist van veel neerslag. En het blijft elke dag een hele klus om ons water schoon te houden. Daarom moeten we dag in dag uit werken aan ons water. Om te zorgen dat wij veilig blijven, en dat we voldoende schoon water houden. Voor nu en de toekomst.
   
   

Kernteam Ons WaterCommunicatieaanpak Ons Water

Vernieuwend, meerjarig en gezamenlijk

Wat is het doel van Ons Water?
Doel is om Nederlanders meer waterbewust te maken. Door ze te laten zien wat er allemaal gebeurt en nodig is, nu en in de toekomst, om hier in de delta te kunnen leven en werken. Ons Water reikt ook ideeën aan over wat ze zelf kunnen bijdragen en doen.

Wat is nieuw aan Ons Water?
Het doel is niet nieuw, maar het is nodig aan waterbewustzijn te blijven werken. Dat is nog eens bevestigd in een rapport van de OESO van maart 2014. Dat doen we nu door mensen te raken op de momenten dat ze met water in aanraking komen (touchpoints). En verder door de boodschap zo persoonlijk mogelijk te maken, door mensen op postcodeniveau informatie, verhalen en handelingsperspectieven aan te bieden. Ons Water maakt water persoonlijk. Ook nieuw is de aanpak. Het is een partneraanpak, regionale en lokale partners spelen een grote rol bij de invulling van Ons Water. Daarom is de ontwikkeling van het communicatieconcept gedaan in coproductie met een pilotregio, Overijssel.

Is Ons Water nou een campagne of niet?
Ons Water is geen massamediale campagne. Er is gekozen om water dicht bij mensen te brengen, door maatwerk te bieden in hun eigen leefomgeving. We sluiten aan bij bestaande waterevenementen, open dagen en andere publieksactiviteiten. En je kunt Ons Water tegenkomen op bewonersavonden, op scholen, in gemeentelijke informatiemiddelen of op websites. Het is aan de partners in de regio’s om te kiezen op welke manier ze Ons Water willen inzetten in hun communicatie. Er is een toolbox die ze daarbij helpt.

Wat is de thematische afbakening van Ons Water?
Het gaat over het water in Nederland, niet internationaal. Wat thema’s betreft gaat het om de bescherming tegen water, veiligheid dus, maar ook om waterkwaliteit en voldoende zoet (drink)water. Daarbij betrekken we de invalshoeken watereducatie, arbeidsmarkt en recreatie. Het gaat niet om maritiem en transport over water.

Wie is opdrachtgever van Ons Water?
Opdrachtgever is de Stuurgroep Water, de stuurgroep voor het Bestuursakkoord Water. Die stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de landelijke organisaties en een aantal regionale bestuurders. In juni 2013 heeft de stuurgroep Water formeel opdracht gegeven aan een kernteam communicatie om een plan van aanpak te maken. Dat is in december 2013 geaccordeerd. Het is voor de regionale opbouw belangrijk dat regionale bestuurders Ons Water adopteren.

Wat heb je aan Ons Water?
Veel partners zeggen het vaak moeilijk te vinden om een breed publiek te bereiken met hun wateronderwerpen. Ons Water biedt een platform en een label voor samenwerking, met behoud van eigen identiteit. De herkenning en waardering kan groter worden door de slogans van Ons Water toe te passen. Met Ons Water hebben we een gezamenlijk label, een gezamenlijke etalage waarmee je heel goed je eigen producten en activiteiten kunt promoten. Met Ons Water helpen we als partners elkaar verder en je maakt het voor publiek laagdrempeliger.

Hoe lang gaat Ons Water duren?
Water is voor de meeste mensen nauwelijks een issue. We zullen dus op een slimme manier mensen moeten verleiden. Met Ons Water investeren we in relaties, in samenwerking en in de gezamenlijke opbouw van publiekscommunicatie. Dat vereist een meerjarige aanpak. Het succes ligt in onze eigen handen. Een aanpak die succesvol wordt en zichzelf blijft vernieuwen kan heel lang mee. Ons Water heeft die potentie.
   
   

Ons Water KickoffKennismaken met Ons Water

Verslag van een geslaagde lancering

Programmamanager Julie Köler, plaatsvervangend directeur communicatie bij IenM, legt uit waarom er een nieuwe communicatieaanpak nodig is: “Het lijkt natuurlijk heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. We hebben het met z’n allen in Nederland dan ook best goed geregeld. Maar in werkelijkheid is het nooit af, en het is ook niet vanzelfsprekend. Er komen nieuwe projecten aan met impact voor de mensen. Daar gaan de Deltabeslissingen over. De impact en de beleving verschilt heel sterk per regio. Dat weten we ook uit publieksonderzoek. Daar moeten we in onze communicatie rekening mee houden. Ons Water wil Nederlanders bewust maken van water door water heel dichtbij hen te brengen. Via de nieuwe site op postcodeniveau kan iedereen zien wat er in z’n directe leefomgeving wordt gedaan aan waterveiligheid, waterkwaliteit en zoetwatervoorziening en wat diegene zelf kan doen.” 

Hoe maak je de boodschap persoonlijk?
Hans Booms van het brandbureau EdenSpiekermann presenteert het ontwikkelproces van de nieuwe communicatieaanpak van Ons Water die zich richt op de eigenzinnige burger van nu die zelf bepaalt wanneer (social media) en hoe (mobiel) hij zijn informatie binnenhaalt. Het vernieuwende van de aanpak zit ‘m in het persoonlijk (maatwerk) en relevant (what’s in it for me) maken van informatie, de simpele vormgeving (infographics), het benutten van kansrijke natuurlijke contactmomenten (bijvoorbeeld evenementen).

Inspirerende ideeën
Al brainstormend blijken de aanwezigen bijzonder creatief in ideeën bedenken om diverse doelgroepen warm te maken voor Ons Water: bijvoorbeeld 65-plussers informeren op plekken waar ze pauzeren voor koffie tijdens een wandeling. Als ludieke PR-actie werd bedacht de Rotterdamse Koopgoot  een halve meter onder water te zetten. Docenten worden betrokken door een verkiezing te organiseren van jeugd-waterambassadeurs. Klik hier voor meer inspirerende ideeën per doelgroep.

Pilot Overijssel
De aanpak van Ons Water is bedacht samen met de regio Overijssel. Warry Meuleman van het waterschap Groot Salland vertelt over de waterprojecten in zijn regio en de rol van Ons Water daarbij: “Belangrijkste stap was schakelen van ‘wat willen wij kwijt’ naar ‘waar zit de behoefte van de bezoeker’.”

Onswater.nl
Reitze de Graaf, eindredacteur van onswater.nl, bedankt de aanwezigen hartelijk voor hun input voor onswater.nl. Daardoor staan er nu al 144 waterprojecten op de site en zo'n 25 videoverhalen. Projecten aanmelden kan door de link van de projectsite en twee liggende foto’s te sturen naar redactie@onswater.nl. Reitze zet ze dan op de site.

Betrekken regio
Richard Flipse is de regiocoördinator van Ons Water. “De bedoeling is Ons Water via de eigen regio Nederland in te duwen als de kringen door een steen in het water. Dat hoeft niet veel extra tijd te kosten: alle instrumenten ervoor zitten in de toolbox; wij ondersteunen, en overleg over Ons Water kan op een natuurlijk moment.” Vragen over de samenstelling van de regioteams en de planning voor de introductie?  Mail Richard via richard.flipse@minienm.nl

Afsluiting
Peter Glas sluit de dag af met een oproep aan de communicatieadviseurs: “Wij moeten duidelijk maken dat water niet alleen van de partners van Ons Water is maar ook van de burgers. De communicatieadviseur is de schakel tussen de bestuurder, organisatie en buitenwereld. Kom met creatieve ideeën om aandacht te trekken voor Ons Water. En eis dat je om tafel komt te zitten met je bestuurder. Die verdient het geholpen te worden met het uitdragen van dit belangrijke verhaal.”

Officiële lancering Ons Water op 10 september
Een aantal regionale bestuurders lanceerden de nieuwe website onswater.nl waarop Nederlanders tot op postcodeniveau kunnen zien wat er in hun directe omgeving gebeurt met water en wat zij zelf kunnen doen bij hoog water en aan schoon water. Aan de hand van informatie, persoonlijke verhalen en tips. Klik hier voor het persbericht dat daarover is uitgedaan.
   
   

Ons Water toolboxMeedoen met Ons Water?

Wegwijs in de Toolbox 

De bedoeling van Ons Water is dat het versterkend werkt voor jouw waterorganisatie. Als mensen waterbewuster worden hebben ze meer betrokkenheid bij het onderwerp en meer begrip voor maatregelen en investeringen. Voorwaarde voor dat effect is dat Ons Water veel wordt toegepast. Want alleen zo gaat de boodschap van Ons Water opvallen en heb je er als partner voordeel van.

Gebruik logo, slogan en beeldmateriaal
Als het project of de activiteit relevant is, kan de stijl van Ons Water gebruikt worden. Het lettertype, logo, slogans en beeldmateriaal zijn online beschikbaar en je mag ze aan vormgevingsbureaus geven.
In de toolbox worden de uitgangspunten van Ons Water beschreven en zijn de richtlijnen voor het gebruik opgesteld. Daarnaast worden inspiratievoorbeelden getoond van hoe Ons Water op een compacte wijze wordt toegepast op bestaande en nieuwe contactpunten. Een voorbeeld hiervan is een banner op de website van de waterpartner, of een vermelding van logo en slogan op een informatiebord.

Basisset
We starten met een basisset aan slogans, om het merk te laden. Voor de eerste periode gebruiken we alleen deze set, in de loop van de tijd zullen we deze verder uitbreiden.

De toolbox van Ons Water is online beschikbaar voor communicatieadviseurs van de partners. Vraag de toegangscode aan via redactie@onswater.nl.
   
   

Agenda Ons WaterAgenda

Ons Water reist

Ons Water reist door Nederland. Van provincie naar provincie. Je kunt de nieuwsvideo’s bekijken op onswater.nl, via de card Hier is ons water of rechtstreeks op www.hieris.onswater.nl. We waren al in:

•   Overijssel (16 juni), bij de start van de estafette van Ons Water in Zwolle en Kampen.
•   Zeeland (26 juni), bij de opening van de Deltaroute in het Watersnoodmuseum en de Brouwersdam (zie: www.beleefdedeltaroute.nl).
•   Utrecht (13 juli), bij de Big Jump in Wijk bij Duurstede.
•   Fryslân (25 augustus), bij de introductiedag van studenten in Leeuwarden.
•   Limburg (21 september), bij de Dag van de Dijk in Arcen.

We gaan nu door naar de andere provincies. In elke regio starten we de samenwerking op met de communicatieprofessionals van de waterpartners. Ook organiseren we workshops over het concept en de strategie van Ons Water. Hoe kan het voor jou goed werken? En hoe kan het voor ons allemaal goed werken?

Als er een aanleiding is bij jou in de provincie om Ons Water bij aan te haken, ontvangen we graag via redactie@onswater.nl je input voor de agenda.
   
    Oproep: We ontvangen graag via redactie@onswater.nl input voor deze nieuwsbrief. Laat weten wat je nodig hebt om Ons Water tot een succes te maken en kom zelf met vragen, voorstellen, ervaringen en voorbeelden.
   
 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.